Категория "Български език"


Категория на документа: Документи по Български език
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ДИПЛОМНА РАБОТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЛОЖНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ С ПРОСТРАНСТВЕНИ СЪЮЗИ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК СЪДЪРЖАНИЕ УВОДНИ БЕЛЕЖКИ 4 Първи раздел ОБЩИ ОСОБЕНОСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЯТА С ПРОСТРАНСТВЕНИ СЪЮЗИ. 7 1.Изреченията с пространствени съюзи в синтактичнанта литература 7 2.Специфика на изреченията с пространствени съюзи 11 Втори раздел ИЗРЕЧЕНИЯ С КЪДЕТО 20 1.

Категория на документа: Документи по Български език
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ДИПЛОМНА РАБОТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЛОЖНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ С ПРОСТРАНСТВЕНИ СЪЮЗИ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК   СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ 2 УВОДНИ БЕЛЕЖКИ 5 Първи раздел ОБЩИ ОСОБЕНОСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЯТА С ПРОСТРАНСТВЕНИ СЪЮЗИ 8 1.Изреченията с пространствени съюзи в синтактичнанта литература 8 2.Специфика на изреченията с пространствени съюзи 14 Втори раздел ИЗРЕЧЕНИЯ

Категория на документа: Документи по Български език
ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ДИПЛОМНА РАБОТА ТЕМА: ПРИКАЗНАТА ПРОЗА НА РАН БОСИЛЕК В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ИЗГОТВИЛ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: Шумен 2011 СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 1. Въведение. 2. Жизнен и творчески път на Ран Босилек. § 2.1. Биография на твореца. § 2.2. Първомайстор на българската приказка. 3. Методологически аспекти на проблема в теоретико-практически план: - Методи на изучаване на автор и на текстове с различна жанрова природа в началното училище - Мя

Категория на документа: Документи по Български език
ФОНЕТИЧНА СТИЛИСТИКА Фонетичното равнище в план на стилистиката е свързано с начина на подбор и употреба на сегментните (звуковете) и супрасегментните (ударение и интонация) единици в речта. Тук постигането на определени стилистични ефекти е свързано с реализацията на езиковата система на най-ниското равнище при изграждането на нейната йерархия – фонетичното. Когато възможностите на системата от говорни звукове се оценяват с оглед на стилистиката, изучаването на употребата на тези езикови единиц

Категория на документа: Документи по Български език
Съдържание: 1. Увод............................................................................................................2 2. Психологически особености на децата от начална училищна възраст и тяхната нагласа за учене......................................................4 2.1.Кратък анализ на психиката на децата от начална училищна възраст.........................................................................................................4 2.2.Отношение към училището и готовност за учеб

Яндекс.Метрика
92 92 100 100